Księgi handlowe

Oferujemy prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Zakres naszych usług obejmuje:

 • weryfikację i dekretację dokumentów księgowych,
 • księgowanie operacji gospodarczych,
 • nadzór nad rozrachunkami,
 • sporządzanie rejestrów VAT,
 • obliczanie zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych GUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych.

kobieta pracująca na laptopie

Kto musi prowadzić księgi handlowe?

Do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne,
 • podmioty gospodarcze, które przekroczyły w roku poprzednim limit przychodów o wartości 2 000 000 euro.

 

Czym są księgi handlowe?

Księgi handlowe to forma księgowości składająca się z:

 • dziennika – chronologicznej ewidencji wszystkich operacji gospodarczych,
 • księgi głównej – konta syntetyczne- księgowanie zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,
 • ksiąg pomocniczych – konta analityczne – rejestracja zdarzeń z księgi głównej,
 • zestawienia obrotów i sald – wstępny bilans niezbędny do kontroli podwójnego zapisu,
 • inwentarza – zestawienie aktywów i pasywów.